Scammer News
Government Scam

Trilingual Scam from Russia

aerial photography of concrete buildings

Another clown from the East, trying to pretend with Cyrillic characters that he is up to great things as the alleged Treasury Secretary Yellen. The identities of the authorities were stolen and of course that of Ms Yellen, the mails already existed in the 1990s, but these have not improved since then. Trilingual mail with very poor translations existed before google translater.


Therefore, we recommend that you do not reply to the mail, do not send any documents, do not send any money for anything, just move the mail to the bin.

RE:RECALL OF YOUR FUND
RE:RECUPERACIУN DE SU FONDO
RE:HERROEP VAN UW FONDS

I am Janet L. Yellen, Secretary for International Finance of United States Treasury Department.

Be informed that your fund has been recalled back from the offshore payment center. This Recall

was after the interception of the fraud attempt by some group of suspected fraudulent officials

who was trying to divert the fund to another account by the International Remittance office.
It was detected after reconciliation of payment files which was directed by Board of Directors

of the United Nations Economic Commission and the United States Treasury Department after the

financial submitting which mandated United States Treasury Department to investigate all

outstanding and approved payment which is presently pending with offshore payment centers around

the world which your payment file was among the file and irregularities was detected.
The fund was called back based on these findings, that upon thorough examination of your debt

records. (to ascertain the genuineness of the chargeable claims), and to determine whether or

not the procedures of Inheritance or contract were carried out in conformity with the existing

regulations, the following discrepancies were duly discovered.

 1. Your payment procedures were being handled in an unusual transaction pattern, which gave the

avenue for all these fallacies and also bogus promises which is totally impossible in any part

of the world and also to use it as a blackmail means of extorting money from you. All these

contributed to make it impossible for you to receive your fund.

 1. There was a large scale documentary pilferage, procedure diversions, (using UN-existing

offshore payment exercise, and documentary subversion, procedural hijacking through fraudulent

manipulations, all meant to divert your attention by frustrating you out of patience for

possible diversion of your payment to other account.
Based on that your fund has been recalled back by the order of the United States Treasury

Department Board of Directors for immediate re-transfer to your account that will be provided by

you. The Board of Directors of United States Treasury Department has appointed a trusted

Financial Consultant by name Proffersor. ANTHONY DURRANT that will oversee and approve every

payment that will be release to any foreign beneficiary.

You are required to send

 1. Receipt of last payment made if any.
 2. how much is your fund?
 3. International passport for Identification.
 4. Last stage of your fund.
 5. All documents about the funds

You are advice urgently to contact Proffersor. ANTHONY DURRANT. whom your file has been directed

to for final verification and release to your account through our corresponding Bank, your

urgent contact to Proffersor. ANTHONY DURRANT. will be highly in your favour based on the

finding in your file and also an attempt by some fraudulent officials to divert your fund.

Your urgent contact will be in your favour and also you are advice to STOP any communication to

any office or person

Be duly guided

yours sincerely

Janet L. Yellen

Secretary
Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220
USA
Phone: (202) 622-2000

Tav: Begunstigde,

RE: HERROEP VAN UW FONDS

Ik ben Janet L. Yellen, secretaris voor internationale financiлn van het Amerikaanse ministerie

van Financiлn. Houd er rekening mee dat uw fonds is teruggeroepen uit het offshore

betalingscentrum. Deze terugroepactie was na de onderschepping van de fraudepoging door een

groep vermoedelijke frauduleuze functionarissen die probeerden het fonds door het International

Remittance Office om te leiden naar een andere rekening.
Het werd ontdekt na verzoening van betalingsbestanden die werd geleid door de raad van bestuur

van de Economische Commissie van de Verenigde Naties en het Amerikaanse ministerie van Financiлn

na de financiлle indiening die het Amerikaanse ministerie van Financiлn opdracht gaf om alle

uitstaande en goedgekeurde betalingen te onderzoeken die momenteel in behandeling zijn bij

offshore betalingscentra over de hele wereld waarvan uw betalingsbestand tussen het bestand was

en onregelmatigheden werden ontdekt.
Het fonds werd teruggeroepen op basis van deze bevindingen, dat na grondig onderzoek van uw

schuldgegevens. (om de echtheid van de belastbare vorderingen vast te stellen), en om te bepalen

of de procedures van erfenis of contract al dan niet werden uitgevoerd in overeenstemming met de

bestaande regelgeving, werden de volgende discrepanties naar behoren ontdekt.

 1. Uw betalingsprocedures werden afgehandeld in een ongewoon transactiepatroon, wat de weg bood

voor al deze misvattingen en ook valse beloften die in geen enkel deel van de wereld totaal

onmogelijk zijn en ook om het te gebruiken als chantagemiddel om geld van u af te persen . Dit

alles heeft ertoe bijgedragen dat het voor u onmogelijk is geworden om uw geld te ontvangen.

 1. Er was een grootschalige diefstal van documenten, omleidingen van procedures (gebruikmakend

van bestaande offshore betalingsoefeningen, en ondermijning van documenten, procedurele kaping

door middel van frauduleuze manipulaties, allemaal bedoeld om uw aandacht af te leiden door u te

frustreren uit geduld voor mogelijke omleiding van uw betaling naar andere rekening.
Op basis daarvan is uw fonds teruggeroepen door het bevel van de raad van bestuur van het

Amerikaanse ministerie van Financiлn voor onmiddellijke overboeking naar uw rekening die door u

zal worden verstrekt. De raad van bestuur van het Amerikaanse ministerie van Financiлn heeft een

betrouwbare financiлle adviseur aangesteld met de naam Proffersor. ANTHONY DURRANT die toezicht

houdt op elke betaling die wordt vrijgegeven aan een buitenlandse begunstigde en deze goedkeurt.

U bent verplicht te sturen

 1. Ontvangst van eventuele laatste betaling.
 2. hoeveel is uw fonds?
 3. Internationaal paspoort voor identificatie.
 4. Laatste fase van uw fonds.
  Alle documenten over de fondsen

U wordt geadviseerd met spoed contact op te nemen met Proffersor. ANTHONY DURRANT. aan wie uw

dossier is doorgestuurd voor definitieve verificatie en vrijgave op uw rekening via onze

corresponderende bank, uw dringende contactpersoon voor Proffersor. ANTHONY DURRANT. zal zeer in

uw voordeel zijn op basis van de bevinding in uw dossier en ook een poging van enkele

frauduleuze ambtenaren om uw geld om te leiden.

Uw dringende contactpersoon zal in uw voordeel zijn en u wordt ook geadviseerd om elke

communicatie naar een kantoor of persoon te STOPPEN

Laat u goed begeleiden

hoogachtend

Janet L. Yellen

Secretaris
financiлle afdeling
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
Verenigde Staten van Amerika
Phone: (202) 622-2000

RE: RETIRADA DE SU FONDO

Soy Janet L. Yellen, Secretaria de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro de los

Estados Unidos. Estй informado de que su fondo ha sido retirado del centro de pago en el

extranjero. Este Retiro fue despuйs de la interceptaciуn del intento de fraude por parte de un

grupo de presuntos funcionarios fraudulentos que intentaban desviar el fondo a otra cuenta por

parte de la oficina de Remesas Internacionales.
Se detectу despuйs de la conciliaciуn de los archivos de pago que fue dirigida por la Junta

Directiva de la Comisiуn Econуmica de las Naciones Unidas y el Departamento del Tesoro de los

Estados Unidos despuйs de la presentaciуn financiera que ordenу al Departamento del Tesoro de

los Estados Unidos investigar todos los pagos pendientes y aprobados que actualmente estбn

pendientes con offshore. centros de pago en todo el mundo cuyo archivo de pago estaba entre los

archivos y se detectaron irregularidades.
Se volviу a llamar al fondo sobre la base de estos hallazgos, despuйs de un examen exhaustivo de

sus registros de deuda. (para comprobar la autenticidad de los crйditos exigibles), y para

determinar si los trбmites de Sucesiуn o contrato se realizaron o no de conformidad con la

normativa vigente, se descubrieron debidamente las siguientes discrepancias.

 1. Sus procedimientos de pago se manejaron en un patrуn de transacciуn inusual, lo que dio lugar

a todas estas falacias y tambiйn promesas falsas que son totalmente imposibles en cualquier

parte del mundo y tambiйn para usarlas como un medio de chantaje para extorsionarle. . Todo esto

contribuyу a que le fuera imposible recibir su fondo.

 1. Hubo un robo de documentos a gran escala, desvнos de procedimientos (utilizando el ejercicio

de pago en el extranjero existente en la ONU y subversiуn documental, secuestro de

procedimientos a travйs de manipulaciones fraudulentas, todo destinado a desviar su atenciуn

frustrando su paciencia por posible desvнo de su pago a otra cuenta.
En base a eso, su fondo ha sido retirado por orden de la Junta Directiva del Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos para una retransferencia inmediata a su cuenta que usted

proporcionarб. La Junta Directiva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado

a un Consultor Financiero de confianza llamado Proffersor. ANTHONY DURRANT que supervisarб y

aprobarб cada pago que se liberarб a cualquier beneficiario extranjero.

Usted estб obligado a enviar

 1. Recibo del ъltimo pago realizado si lo hubiere.
 2. їDe cuбnto es su fondo?
 3. Pasaporte Internacional para Identificaciуn.
 4. Ъltima etapa de tu fondo.
 5. Todos los documentos sobre los fondos

Le recomendamos que se ponga en contacto con Proffersor con urgencia. ANTHONY DURRANT. a quien

ha sido dirigido su expediente para su verificaciуn final y liberaciуn a su cuenta a travйs de

nuestro Banco correspondiente, su contacto urgente a Proffersor. ANTHONY DURRANT. estarб muy a

su favor en funciуn del hallazgo en su archivo y tambiйn un intento de algunos funcionarios

fraudulentos de desviar su fondo.

Su contacto urgente estarб a su favor y tambiйn le recomendamos que DETENGA cualquier

comunicaciуn con cualquier oficina o persona.

Ser debidamente guiado

tuyo sinceramente

Janet L. Yellen

Secretario
Departamento de Tesoreria
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
EE.UU
Telйfono: (202) 622-2000

Related posts

MR ABDULRASHEED BAWA Scam

scammer.ticker

Special Agent David Jackson

scammer.ticker

Recall of the scammers fund

scammer.ticker

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy